Algal Stromatolites Stromatoporoid Precambrian Ohio USA
Algal Stromatolites Stromatoporoid Precambrian Pilbara West Australia
Actinostroma Stromatoporoid Devonian Pilbara West Australia