invertebrate
Medial Triassic
Monophyllite simonyi
Monophyllite simonyi

cephalopod

found in Nifoekoko, W. Timor
9.2 x 7.2 x 4.0 cm