primate

Tertiary (Miocene)

 
Oreopithecus bamboli
Oreopithecus bamboli
cast of jaw
found in Italy
6.7 cm