invertebrate
Medial Permian
Pteroblastus
Pteroblastus

echinoderm

found in Basleo, W. Timor
1.5 x 0.8 cm