invertebrate
Early Cretaceous
Eutrephoceras
Eutrephoceras

fragmentary nautiloid

found in Wyoming, USA
5.5 cm