Actinostroma Stromatoporoid Devonian Ohio USA
Algal Stromatolites Stromatoporoid PreCambrian — Archaen Pilbara West Australia
Algal Stromatolites Stromatoporoid PreCambrian — Archaen Pilbara West Australia