invertebrate
Cretaceous
Pliotoxaster
Pliotoxaster
echinoderm
found in Texas, USA
5 cm